بررسی رضایت روستاییان حومه شهرگرمسار از عملکرد شهرداری گرمسار درحوزه فنی و عمرانی - محیط زیست محیطی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_050

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد های مدیریتی شهرداری ها با توجه به رضایتمندی همشهریان فرایندی است که از طریق آن می توان اطلاعات مفید و سودمندی درخصوص میزان موفقیت ارائه خدمات شهری و چگونگی اجرا و انجام موثر فعالیت ها از جمله فعالیت های فنی وعمرانی ، محیط زیست و ترافیک شهر ها وتوفیق پاسخگویی به انتظارات روستاییان در شهرداری ، به دست آورد. هدف ازاجرای این پژوهش ارزیابی عملکرد شهرداری گرمسار در حوزه فنی و عمرانی ، محیط زیست و ترافیک و میزان رضایت روستاییان ساکن حومه شهر گرمسار از شهرداری در این حوزه بوده است . جامعه آماری پروژه تحقیقاتی را کلیه روستاییان ساکن حومه شهر گرمسار با استفاده از روش نمونه ۹۵۰ نفر از روستاییان بوده که از میان آنان ۲۷۴ نفر بصورت تصاددفی انتخاب شدند. روش نمونه گیری روش در دسترس بوده وبا استفاده از نرم افزار ۱۹spss و آزمون رگرسیون چندمتغیره، کواریانس موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگراین مطلب می باشد که بین عملکرد بخش داری گرمسار در فنی و عمرانی ، محیط زیست و ترافیک و رضایت روستاییان ارتباط معنی داری وجوددارد.

کلیدواژه ها:

فنی وعمرانی - محیط زیست - ترافیک - رضایتمندی -شهرداری -روستاییان حومه گرمسار

نویسندگان

زینب قنبری

کارشناسی ارشد، جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار،ایران.