بررسی فرآیند توسعه کالبدی شهری با تاکید بر مالیات امالک و مستغالت(مورد مطالعه شهرداری بجنورد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 223

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA16_070

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1401

چکیده مقاله:

تقویت و توسعه کالبدی موجب رشد و شکوفایی در سایر زمینه ها در حیطه شهرها می شود. در این میان کالبدی است. لذا هدف پژوهش حاضر؛ بررسی فرآیند توسعه کالبدی شهری با تاکید بر مالیات امالک و مالیات، بخصوص(مالیات امالک و مستغلات) یکی از مطمئن ترین شیوه های تامین منابع مورد نیاز توسعه مستغالت در مناطق شهر زاهدان میباشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. شاخصها نشان میدهد که شاخص های بهداشت عمومی و محیط در وضعیت مطلوب و شاخصهای آموزش، تجاری و سرگرمی و تفریح در سطح نامطلوب میباشند. همچنین نتایج پس از تعیین تابع عضویت و نرمالسازی داده ها طیف اهمیت بر اساس ترتیب شاخص های مورد بررسی و وضعیت آنها بیشترین توسعه کالبدی را دارد.

کلیدواژه ها:

مالیات امالک و مستغالت ، توسعه شهری ، شهرداری ، درآمد پایدار