بررسی تغییر خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره ای

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 552

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC19_102

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

چکیده مقاله:

با توجه به عوامل زمین ساختی، تکتونیکی، هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و انسانی، مورفولوژی رودخانه کارون در طول زمان دستخوش تغییر شده است. هدف از این مقاله بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه و آشکارسازی روند تغییرات آن در طول بازه 30 ساله (1394-1364) میباشد. بدین منظور مسیر رودخانه با استفاده از سه سری تصویر ماهواره لندست TM و ETM سالهای 1364، 1379 و 1394 استخراج شد و در محیط های GIS و AUTO CADمورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق پارامترهای مورفولوژیکیِ تمام قوس های رودخانه کارون در بازه گتوند تا طرفایه در سه سال مذکور تعیین گردید، پارامترهایی نظیر شعاع قوس، زاویه مرکزی، طول جریان، طول موج، عرض جریان و سپس تغییرات آنها در سالهای مختلف بررسی شد. بررسی های مربوط به ضریب خمیدگی بیانگر آن است که فرم غالب رودخانه پیچانرودی است و بر طبق طبقه بندی کورنایس بیشترین مقدار رودخانه در دسته پیچانرود توسعه یافته قرار میگیرد. همچنین بررسیها نشان میدهد عرض رودخانه رو به کاهش، تعداد شریانهای در بازه های شریانی تقلیل یافته است و رودخانه به سمت ساحل شرقی آن مهاجرت یافته است. این پدیده در آینده برای زمینهای کشاورزی پیرامون رودخانه خطرآفرین است . لذا توجه به پیشبینی پویایی رودخانه بر اساس شناسایی محرکهای آن برای مدیریت و بهره برداری از منابع آبی در سالهای آتی ضروری است.

نویسندگان

عاطفه ارفع فتح اله خانی

دانشجو دکتری سازههای آبی، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

سیدعلی ایوب زاده

استاد گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

حجت میان آبادی

استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

حسین شفیع زاده مقدم

استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.