آقای دکتر حسین شفیع زاده مقدم

Dr. Hossein Shafizadeh-Moghadam

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (334856)

7
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی