ارزیابی پتانسیل پریبیوتیکی صمغ کتیرای هیدرولیز شده با پکتیناز بر باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط in vitro

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 332

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCFOODI27_388

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در این مطالعه، با استفاده از دپلیمریزاسیون صمغ کتیرا (GT) توسط آنزیم پکتیناز و سپس جداسازی غشائی آن، صمغ کتیرای هیدرولیز شده با روش آنزیمی (EH-GT) حاصل گردید. ویژگیهای رشد باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (BB) در حضور گلوکز، اینولین (Inu)، GT و EH-GT (در دو سطح غلظت 0/5 و (%1 با اندازه گیری جمعیت باکتری (log CFU/ml)، pH و اسیدیته ی قابل تیتراسیون محیط کشت TTA)، بر حسب در صد اسید لاکتیک) در فواصل زمانی 24 ساعته طی 48 ساعت در دمای 37 °C تعیین شد. طی 24 ساعت ابتدائی تخمیر، گلوکز و EH-GT نسبت به GT و Inu سبب تحریک بیشتر رشد و تکثیر باکتری BB شدند .(P <0/05) همچنین در پایان روز دوم گرمخانه گذاری، گزینش پذیری باکتری BB برای جذب و استفاده از پری بیوتیک ها به این ترتیب بود : گلوکزInu > Inu 1% > EH-GT 0.5% > EH-GT 1% > .GT 0.5% > GT 1% >0.5% علاوه بر این متابولیسم EH-GT سبب کاهش قابل ملاحظه ی pH و افزایش TTA محیط در مقایسه با سطوح مشابه Inu و GT در هر دو زمان نمونه برداری شد .(P <0/05) بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، تلفیق هیدرولیز آنزیمی و جداسازی غشائی، میتواند به عنوان یک تکنولوژی نویدبخش برای استفاده از صمغ های طبیعی به عنوان پری بیوتیک های بالقوه در فرمولاسیون مواد غذائی فرا سودمند، مد نظر قرار گیرد.

نویسندگان

مریم قادری قهفرخی

استادیار، گروه بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

امین یوسف وند

دانشجوی دکتری، گروه بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مهدی زارعی

استاد، گروه بهداشت مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

حسن احمدی گاولیقی

استادیار، گروه علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران