بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملكرد سازمانی در بین كاركنان شهرداری های تابعه شهرستان خوی (دیزج دیز، ایواوغلی، فیرورق)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB07_083

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1399

چکیده مقاله:

عملکرد سازمانی در شهردای ها متأثر از چند عامل سازمانی و برون سازمانی است که یکی از مهمترین عوامل سازمانی مؤثر، فرهنگ سازمانی می باشد و امروزه یکی از مهمترین مؤلفه های مؤثر بر آن شاخته می شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان سه شهرداری تابعه شهرستان خوی و به روش مطالعات توصیفی و تحلیلی با تأکید بر همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه کارکنان این شهرداری ها به تعداد 51 نفر تشکیل داده است که تمام کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزارهای اندازه گیری شامل دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلدسیمیت بوده اند. در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان فرهنگ سازمانی کارکنان در مؤلفه های کنترل، همکاری و وحدت سازمانی و الگوی ارتباط در سطح بالا، در مؤلفه های ابتکار، هویت سازمانیف تشویق و پاداش، فضای باز انتقاد و هدایت و رهبری مدیران در سطح متوسط و در مؤلفه های حمایت مدیریتی و ریسک پذیری و مسئولیت در سطح پایین قرار دارد. همچنین بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی یعنی ابتکار، کنترل، هویت سازمانی، حمایت مدیریتی، همکاری و وحدت سازمانی، الگوی ارتباط، تشویق و پاداش، فضای باز انتقاد، ریسک پذیری و مسئولیت وهدایت و رهبری مدیران با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شده است. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که به هر میزان فرهنگ سازمانی در شهرداری بهبود یابد، عملکرد سازمانی کارکنان بهبود خواهد یافت.

نویسندگان

واحد آغشلویی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مسئول سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات شهرداری دیزج دیز