بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین كاركنان شهرداری های تابعه شهرستان خوی (دیزج دیز، ایواوغلی، فیرورق)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB07_081

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1399

چکیده مقاله:

تعهد به اهداف سازمان و ترسیم آینده ای روشن از چشم اندازهای توسعه آن و ارتباط این مولفه مهم با سایر متغیرهای سازمانی همچون رفتار شهروندی سازمانی، اهمیت فراوانی در علم مدیریت منابع انسانی در دنیای حاضر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شهرداری های تابعه شهرستان خوی (دیزج دیز، ایواوغلی، فیروق) بوده است که به روش مطالعات توصیفی و تحلیلی با تأکید بر همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه کارکنان این شهرداری ها به تعداد 51 نفر تشکیل داده است که کلیه کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. همچنین برای سنجش و اندازه گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه 15 سوالی استاندارد شده مودای، استیرز و پورتر (1999) و برای سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اورگان و کانوسکی (1996) استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بکار برده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری های تابعه شهرستان خوی در سطح پایین قرار دارد. همچنین نتایج بررسی فرضیه های پژوهشی نیز نشان داد که تعهد سازمانی با همه مؤلفه هایش رابطه مثبت و معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی دارند. می توان چنین نتیجه گرفت که وقتی کارکنان دارای تعهد سازمانی باشند، اهداف و سیاست های سازمان را می پذیرند و برای رسیدن به آن اهداف، از خود تلاش می کنند. این نوع از تلاش مضاعف به منظور محقق ساختن اهداف سازمانی را می توان در زمره رفتار شهروندی سازمانی دسته بندی کرد. با توجه به همین شرایط رفتار شهروندی سازمانی به سمت ارتقاء سوق داده می شود. از این رو پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران دخیل در اداره امور شهرداری ها با ارائه مشوق ها، توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، افزایش عدالت سازمانی در زمینه بالا بردن روحیه خدمتی کارکنان و افزایش رضایت شغلی آنها گام برداشته شود.

نویسندگان

واحد آغشلویی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مسئول سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات شهرداری دیزج دیز