تحلیل موانع زنجیره تامین پایدار در بخش کشاورزی استان خوزستان مبتنی بر اقتصاد چرخه ای و صنعت ۴,۰

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 204

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSUCONF03_061

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

جهانی شدن منجر به رقابت شدید در مقیاس جهانی شده است سازمانها و شرکتها دائما به دنبال راه هایی برای کاهش مازاد پسماند و مصرف مجدد حفظ تعادل زیست محیطی و بهبود موقعیت و تصویر خود در بازار هستند در حوزه کشاورزی صنعتی و مدرن انقلاب ۴٫۰ فرصت بزرگی را برای در نظر گرفتن تغییر پذیری و عدم قطعیتها که شامل زنجیره تولید کشاورزی - غذا هستند نشان میدهد. هدف از این پژوهش تحلیل عوامل عملیات پایدار زنجیره تامین در بخش کشاورزی استان خوزستان میباشد. جامعه آماری خبرگان آشنا با موضوع تحقیق در بخش کشاورزی استان خوزستان میباشند. این مطالعه در زمره پژوهشهای کاربردی و توصیفی- تحلیلی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل و توابع پیشرفته آن صورت گرفته است اطلاعات و داده های نیز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری گردیده است. در ابتدا با تشکل پنلی متشکل از ۱۱ نفر از خبرگان در بخش کشاورزی استان خوزستان به روش دلفی فازی ۱۹ عامل به عنوان موانع عملیات پایدار زنجیره تامین مشخص گردید سپس با استفاده از روش دیمتل فازی اهمیت و اثرگذاری متقابل ابعاد ۹ گانه اقتصاد چرخه ای در حوزه زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان خوزستان مورد سنجش قرار گرفت در ادامه بوسیله آنتروپی شانون وزن نسبی هر یک از معیارها محاسبه گردید و در نهایت از طریق روش الکتره فازی موانع عملیات پایدار زنجیره تامین رتبه بندی .شدند بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که عامل نبود روشهای مناسب کشاورزی پایدار مهمترین مانع عملیات پایدار زنجیره تامین میباشد همچنین نتایج نشان داد از نظر خبرگان این تحقیق عوامل فقدان برنامه ریزی و سیاست گذاری و عدم آگاهی تصمیم گیران از صنعت ۴,۰ به عنوان دومین و سومین موانع مهم عملیات پایدار زنجیره تامین محصولات کشاورزی در استان خوزستان می باشند

نویسندگان

علی مهرابی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

زینب مهدی پور

کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

عبدالحسین نیسی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

پیمان حسیبی

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.