بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان بجنورد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 574

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM01_178

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان بجنورد میباشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی - پیمایشی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرستان بجنورد به تعداد 734 نفر که 252 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این پژوهش توسط سه پرسشنامه مدیریت دانش خامدا (1388)، رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990)، بهره وری سازمانی شریفی (1390) جمع آوری شده است که روایی آنها از نوع صوری و محتوایی بود و مورد تائید اساتید حوزه مدیریت قرار گرفت و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (0/94)، (0/95) و ( 0/70) برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از (جدول میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی جهت سنجش روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار آماری spss21 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان بجنورد رابطه معنیداری وجود دارد (r=0/173) و دو متغیر مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی توانستند (0/30) درصد واریانس معادله را تبیین کنند. در نیتجه افزایش مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی گام مهمی در جهت افزایش بهره وری سازمانی می باشد.

نویسندگان

هاجر الهی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی, کارمند شهرداری بجنورد،

لیدا انصاری اردلی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی, کارمند شهرداری بجنورد

راحله علیزاده

مربی آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،