پایش علمی در شهر نجف آباد

28کنفرانس5ژورنال
11,584سند علمی
4مرکز علمی
80پژوهشگر
شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد در رتبه 57 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 13 مقاله برای شهرداری نجف آباد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری نجف آباد در تهیه و انتشار 15 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر نجف آباد
مراکز علمی شهر نجف آباد