پایش علمی در شهر نجف آباد

30کنفرانس5ژورنال
13,209سند علمی
4مرکز علمی
85پژوهشگر
شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد در رتبه 62 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 14 مقاله برای شهرداری نجف آباد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری نجف آباد در تهیه و انتشار 16 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر نجف آباد
مراکز علمی شهر نجف آباد