آقای دکتر علیرضا گودرزی

Dr. Alireza Goudarzi

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476556)

29
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی