آقای دکتر علی بهرامی

Dr. Ali Bahrami

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472440)

5
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور