نقش کشاورزی حفاظتی در توسعه پایدار باتاکید بر پایداری اقتصادی، اکولوژیکی و زیست- محیطی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,585

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0957

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

توسعه کشاورزی حفاظتی به عنوان رویکردی جهت مقابله با چالش هایبخش کشاورزی جهت دستیابی به تولید و مدیریت پایدار منابع آب و خاک ازاهمیتبالایی برخوردار است. امروزه سیستم های کشاورزی حفاظتی در سطح دنیا بهسرعت در حال توسعه هستند. کشاورزی حفاظتی یکی از رهیافت های کشاورزیپایدار است و مجموعه ای از یک سری عملیات زراعی است که مشخصا برای حفاظتمنابع آب و خاک، تامین درآمد اقتصادی کشاورزان، کاهش تخریب خاک، بهرهوری آب و حفظ محیط زیست کاربرد دارد. کشاورزی حفاظتی، بر حسب شدت وتعداد دفعات خاک ورزی، به انواع مختلفی تقسیم می شوند. کم خاک ورزی و بیخاک ورزی دو روش متداول در خاک ورزی حفاظتی هستند که در این مقاله سیستمبی خاک ورزی مورد تاکید قرار می گیرد.هدف از ایجام این مقاله بررسی پایداری اقتصادی، اکولاژیکی وزیست- محیطی در سیستم های کشاورزی حفاظتی بی خاک ورزی است که با روش کتابخانه انجام شد. نتایج نشان داد مهمترین اثرات اقتصادی کشاورزیحفاظتی بویژه سیستم بی خاک ورزی عبارت است از؛ کاهش هزینه های تولید،افزایش محصول در واحد سطح و بهبود معیشت پایدار کشاورزان، اثراتاکولوژیکی کشاورزی حفاظتی عبارتند از؛ افزایش ماده آلی خاک، حفظ منابعآب و خاک، حفظ رطوبت و افزایش حاصلخیزی خاک و اثرات زیست- محیطی نیز عبارتند از؛ کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهشمیزان آلودگی های منابع آب و خاک در بخش کشاورزی. در نتیجه کشاورزیحفاظتی راه حلی است برای حفظ منافع حیاتی نسل های آتی و در نتیجهدستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی است.

نویسندگان

علی بهرامی

عضو هیات علمی و استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج