آقای دکتر ابراهیم میرزایی

Dr. Ebrahim Mirzaei

دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (435351)

5
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی