تحلیل عوامل تعیین کننده موثر بر تعهد شغلی(مورد مطالعاتی معلمان شهر لالی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP09_594

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

سازمان آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف والای خود، یعنی تعلیم و تربیت انسانها، نیازمند برخورداری از معلمان تلاشگر و متعهد است. با توجه به اهمیت جامعه معلمان و تاثیر تعهد شغلی آنان در ارتقای سطح آموزش و توسعه جامعه، بررسی وضعیت تعهد شغلی معلمان و عوامل تعیین کننده موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل تعیین کننده موثر بر تعهد شغلی( مورد مطالعاتی معلمان شهر لالی) میباشد. این پژوهش با اتکا به استراتژی قیاسی، روش کمی، تکنیک پیمایشی و ابزار پرسشنامه صورت گرفته است و تعداد ۲۸۴ نفر از معلمان شهر لالی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته بود و آلفای محاسبه شده برای هر یک از متغیرها بالاتر از ۰.۷۰ بود که حاکی از اعتبار پرسشنامه در حد قابل قبول است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین احساس بیگانگی اجتماعی، احساس محرومیت، بی عدالتی شغلی، منزلت اجتماعی و سرمایه اجتماعی معلمان با تعهد شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد، اما بین عوامل زمینه ای سن، جنسیت و سابقه تدریس معلمان با تعهد شغلی معلمان در شهر لالی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نورالدین اله دادی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

ابراهیم میرزایی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

سمیه احمدی میرقائد

کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور