مطالعه جامعه شناختی میزان رضایتمندی ازآموزش الکترونیکی با تاکید بر برنامه شاد (مورد مطالعاتی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماهشهر)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLEARNING03_007

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

چکیده مقاله:

تحول و تکامل فناوری اطلاعات، همه بخ شهای جامعه از جمله حوزه آموزشی را تحت تاثیر قرار دادهاست. آموزش الکترونیکی از حوزه های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات است که می تواند نقش موثری در انتقالدانش بشری داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه جامع هشناختی میزان رضایتمندی از آموزشالکترونیکی با تاکید بر برنامه شاد (مورد مطالعاتی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماهشهر) انجام گرفته است.جامعه آماری این پژوهش ۱۳۳۰ نفر از معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماهشهر است که عضو شبکه دانش آموزیشاد هستند. این پژوهش با اتکا به استراتژی قیاسی، روش کمی، تکنیک پیمایشی و ابزار پرسشنامه صورتگرفته است. نمون هگیری پژوهش از نوع تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران ۲۸۶ نفر به عنوان نمونه آماریانتخاب شدند. در این پژوهش از آمار ههای توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، آنالیزواریانس و رگرسیون خطی چندگانه، متناسب با سطوح سنجش و باکاربرد نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفادهشده است. مقدارضریب تعدیل شده رگرسیون برابر با ۲۴ / ۰ است که نشان می دهد متغیرهای مستقل پژوهشتوانسته اند ۲۴ درصد ازتغیرات متغیروابسته (میزان رضایت از آموزش الکترونیکی شاد) را تببین و پیش بینی کنند.