تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر خرید مصرف کنندگان فروشگاه های زنجیره-ای(نمونه مطالعاتی شهروندان آبادان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSUCONF03_063

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1402

چکیده مقاله:

امروزه مصرف و رفتار مصرف کننده به یکی از روایت ها و بحث های اساسی جامعه شناسان تبدیل شده است. رویت پذیری فزاینده مکان های مصرف و تکثیر و فزونی کالاهای مصرفی و تصاویر به این امر منجر شده است که مفسران اجتماعی از مصرف بیشتر از تولید به عنوان نیروی پیش برنده ی جامعه معاصر یاد کنند. در واقع رشد فروشگاه های زنجیره ای باعث تغییراتی در سبک زندگی و فرهنگ مصرفی شهروندان شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر رفتار مصرف کنندگان فروشگاه های زنجیره ای شهر آبادان است که با اتکا به استراتژی قیاسی، روش کمی، تکنیک پیمایشی و ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد بالای ۲۰ سال ساکن شهر آبادان است و با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۳ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. در این پژوهش از آماره های توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون،آنالیز واریانس و رگرسیون خطی چندگانه، متناسب با سطوح سنجش و باکاربرد نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفاده شده است. نتایج رگرسیون چند متغره نشان می دهد ۴۴. از رفتار مصرف کنندگان فروشگاه های شهر آبادان تحت تاثیر پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقیق است، به این معنا که ۴۴ درصد از متغیر وابسته تحقیق(رفتار مصرف کننده) به واسطه متغیرهای اصلی تحقیق قابلیت تبیین و پیش بینی دارد.

نویسندگان

ابراهیم میرزایی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

نورالدین اله دادی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

مریم سیف قلی

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور