آقای دکتر سیدمجتبی شفیعی

Dr. Mojtaba Shafie

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران

Researcher ID: (410008)

3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران