شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای مسافر حمل و نقل هوایی در فرودگاه های جدید با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 266

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC18_252

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش های کاربردی جای می گیرد. بدین دلیل که به زمینه یابی برای حل یک مسئله در دنیای واقعی می پردازد. همچنین ازنظر گردآوری اطلاعات در حیطه پژوهش هایپیمایشی قرار می گیرد. در این تحقیق برای ارزیابی اعتبار ابزار سنجش (پرسشنامه) از اعتبار یابی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که نخست، از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شد و پس از آن جهت سنجشروایی پرسشنامه در تحقیق حاضر، در اختیار اساتید دانشگاه، متخصصان و خبرگان امر قرار گرفت و پس از تایید آنان روایی محتوا به دست آمد. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای این پرسشنامه ۰/۹۱۷ است که نشان دهنده این است که این پرسشنامه از پایایی قابل قبول و مناسبی برخوردار است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش تصمیم گیری چند شاخصه است. که با توجه به شرایط پژوهش روش DANP هست در این روش با استفاده از ماتریس دیمتل غیرمعیارها، سوپر ماتریس ANP تشکیل می شود و درنهایت وزن معیارها و غیرمعیارها به دست میآید. معیار رضایت مندی با وزن ۰/۳۳۸۶ رتبه اول، هزینه با وزن ۰/۲۴۲۶ رتبه دوم، خدمات با وزن ۰/۲۴۱۸ رتبه سوم و زمان با وزن ۰/۱۷۶۹ رتبه چهارم را کسب کرده است. همچنین در بین غیرمعیارها نیز، رضایتمندی کلی (C۴۴) با وزن ۰/۱۳۵۸ رتبه اول را کسب کرده است. اهمیت انتخاب سیستم حمل و نقل هوایی (C۴۱) و پرداخت هزینه های اضافی (C۲۳) به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کرده اند.

کلیدواژه ها:

تقاضا ، مسافر ، حمل و نقل هوایی ، فرودگاه

نویسندگان

محمد شاه وردی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، گروه مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید مجتبی شفیعی

استادیار دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شهریار افندی زاده

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران