کاربرد اولویت بندی فرایند تحلیل شبکه ایدربرنامه ریزی آرمانی برای تخصیص منابع درحمل و نقل

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TRJ-9-2_006

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

انتخاب بهترین پروژههای پیشنهادی در زمینه توسعه زیرساختهای حمل و نقل TI در یک سازما ن کا ر بسیارپیچیدهای است؛ زیرا در پروژههای مطرح شده عوامل زیادی مانند ریسک پروژه، اهداف مشترک، محدو دیت منابع غیره دخالت داشته و از جمله موضوعات تصمیمگیری چند معیاره MCDM هستند دراین مقاله یک متدولوژی انتخاب پروژه بهینه شده پیشنهاد میگردد که وابستگیهای بین معیارهای ارزیابی و پروژههای کاندید را با استفاده ازفرایند تحلیل شبکهایANP در یک مدل برنامهریزی آرمانی صفر-یکZOGP نشان میدهد. بهمنظور ارایه یک روش سیستماتیک برای قراردادن اولویتها در بین معیارهای چندگانه و نیز ایجاد رابطه بین اهداف، پیشنهاد میشود کهANPپیش از مدلسازی برنامهریزی آرمانی اجرا شود. هرچند برنامهریزی آرمانی چند هدف را در هم ادغام میکند به یک راه حل بهینه میرسد، اما اشکال اصلی آن در این است که تصمیمگیرنده یا تصمیمگیرندگا ن بای د اولوی ته ا واهداف را از پیش تعیین کرده باشند. برای غلبه بر این مسئله نیاز به بحث گروه ی است. در این تحقیق، با استفاده ازروش FD مفهوم فرایند تحلیل شبکهای و برنامهریزی آرمانی صفر- یک، روش ی جام عت ر بر ای موضوعا ت انتخا ب پروژههای وابسته TIارایه میگردد. این مقاله نمونهای از حل مسئله وابستگی پروژه را براساس ZOGP و ANPوبااستفاده از مصاحبه با گروه کارشناسان ارایه داده است. با استفاده از این روش نتیجه گرفته شد که میتوان مسئلههاییکه چندمعیاره بوده و دارای وابستگی بین معیارها هستند و از نظر منابع نیز قابل اجرا میباشند، حل کرد. در مثا ل واقعی ارایه شده برای تحلیل از روشANP/ZOGP استفاده شده است. زمانی که با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تمام راهحلها مشخص شدند، تصمیمگیرنده میتواند مقادیر هدف این را هح لها را ارزیابی کن د و یک را هکار مطلوب را مشخص سازد. روش ترکیبی پیشنهادی در این تحقیق با دستیابی به نتایج جامعتر از روشهای متداول قبلی، بهعنوان روش مناسبی و تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در پروژههای توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی توصیه میگردد

کلیدواژه ها:

فرایندتحلیل شبکه ای ، فرایندبرنامه ریزی آرمانی صفرـ یک ، تخصیص منابع درحمل ونقل ، اولویت بندی پروژه

نویسندگان

علی منصورخاکی

دانشیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران

سیدمجتبی شفیعی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران