آقای دکتر امین قنادی اصل

Dr. Amin Ghannadiasl

دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (404282)

52
10
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی