آقای دکتر حمید موکدی

Dr. Hamid Moakedi

استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (361671)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور