آقای دکتر فاضل حاجی زاده ابراهیمی

Dr. Fazel Hajizadeh Ebrahimi

مربی گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361669)

10
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی