آقای دکتر احمد رمضانی

Dr. Ahmad Ramezani

دبیر گروه زبانشناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متونپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (327013)

2
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی