آقای دکتر سیدمحمد فخرآبادی

Dr. Seyed Mohammad Tajbakhsh Fakhrabad

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300723)

20
3
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی