آقای دکتر محمدمهدی نژاد نوری

Dr. MohamadMahdi Nejad Nouri

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (227389)

7
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی