آقای دکتر محبوب صفاری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (189762)

47
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی