محور مقاله: شیمی خاک- بررسی اثر بیوچار کود دامی بر جذب متیلن بلو در یک خاک غیر آهکی در حضور اشعه فرابنفش و نور مرئی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 720

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_642

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

در این مطالعه، اثرات کاربرد یک بیوچار کود دامی (1 و 3 %) تولید شده در دمای 500 درجه سلسیوس بر جذب متیلن بلو (100 و 200میلی گرم بر کیلوگرم خاک) در یک خاک غیر آهکی، متاثر از تابش های نوری مختلف (فرابنفش و مرئی) بررسی شد. بر اساس نتایج مشاهده شده،کاربرد بیوچار در هر دو سطح، به صورت معنی داری سبب کاهش متیلن بلو خاک در مقایسه با نمونه شاهد شد. با افزایش میزان آلودگی متیلنبلو در خاک، درصد جذب کاهش نشان داد، که این کاهش را می توان به اشباع مکان های جذبی بیوچار نسبت داد. تابش های مختلف ایجاد شدهدر این تحقیق نشان داد که اشعه فرابنفش در نمونه شاهد، سبب کاهش محسوسی از متیلن بلو در مقایسه با تابش مرئی شده است که نشان از اثرتخریبی تابش فرابنفش در ترکیبات آلی درون خاکی و تهییج مواد فتوکاتالایستی درون خاکی دارد. به طور کلی، بیوچار تولیدی در این تحقیق،اگر چه سبب کاهش مقادیر استخراجی متیلن بلو از خاک شد، اما از راندمان نسبتا پایینی برخوردار بود که نیاز به تغییرات در نوع بیوچار (بیوچارهایمهندسی شده) و تغییر در گروه های عامل بروی آلاینده خاص متیلن بلو را طلب می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محبوب صفاری

گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

فاطمه حاجی زاده خنامانی

کارشناس ارشد علوم خاک