آقای دکتر مهدی عباس طاهر

Dr. Mehdi Abastaher

دکترای مدیریت استراتژیک مدیرعامل هلدینگ لاماسو

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186104)

20
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی