آقای علی سردار شهرکی

Ali Sardar Shahraki

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181773)

24
29
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی