آقای دکتر جواد شهرکی

Dr. Javad Shahraki

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180529)

49
45
1
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی