آقای خسرو جعفرپور

khosro Jafarpour

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179772)

44
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی