آقای مجتبی محزون

Mojtaba Mahzon

دانشگاه شیراز، مکانیک جامدات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178225)

21
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی