آقای محمد عزتی

Mohammad Ezati

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و معاون شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178378)

25
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی