آقای رحیم حب نقی

Rahim Hobnaghi

رئیس دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177420)

14
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی