گزارش وقوع سپتی سمی آئروموناسی در ماهیان مولی (Poecilia latipinna) در یکی از فروشگاه های ماهیان زینتی در شهرستان ارومیه و بررسی اثرات هیستوپاتولوژی آن

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 334

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VETLAB01_295

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این مطالعه برررسی علت بروز زخم های قرمز رنگ در پوست ماهیان مولی و بروز تلفات در آن ها و همچنین بررسی اثرات هیستوپاتوژی آن می باشد. مواد و روش کار: در بهار سال 1388 به دنبال گزارشی مبنی بر مشاهده زخم های قرمز رنگ در پوست ماهیان مولی سفید و بروز تلفات در آن ها در یکی از فروشگاه های ماهیان زینتی در ارومیه ، 2 قطعه ماهی به آزمایشگاه باکتری شناسی پژوهشکده آرتمیا ارجاع داده شد. ماهی ها در شرایط استریل کالبدگشایی و کشت باکتریایی از محل زخم و اندام های مختلف بر روی محیط های کشت استاندارد در شرایط هوازی و بی هوازی انجام گرفت . اندام های مختلف از قبیل محل زخم روی پوست جهت بررسی های پاتولوژیک در فرمالین 10% تثبیت و به روش ائوزین -هماتوکسیلین رنگ آمیزی گردیدند. نتایج و بحث : پس از گذشت 24 الی 48 ساعت از انکوباسیون، پرگنه های باکتریایی روی محیط های فوق مشاهده شد و توسط تست های رایج باکتریولوژی از قبیل رنگ آمیزی گرم و تست های بیوشیمیایی افتراقی شناسایی گردید. در تمام موارد باکتری جدا شده آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) تشخیص داده شد. نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی نشان داد که بافت کبد دچار دژنرسانس چربی بسیار شدید و پرخونی بسیار شدید به همراه حضور رنگدانه های صفراوی در مجاری بود که نشانگر پس زدن صفرا می باشد. در بافت کلیه نفریت چرکی و در بافت آبشش هم پرخونی شدیدی ملاحظه گردید. درعضلات مخطط در محل زخم توده های بنفش رنگ (پرگنه باکتری) مشاهده گردید. نتایج حاصل از بررسی های هیستوپاتولوژیک یک سپتی سمی باکتریایی را در ماهیان مولی تایید می کرد

نویسندگان

هومن رحمتی هولاسو

. گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سارا شکرپور

دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

امیر توکمه چی

گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

رحیم حب نقی

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه