گزارش پاتولوژیکی وقوع یک مورد مانهیمیوز ( پاستورلوز ) ریوی در گاو مبتلا به نارسایی احتقانی قلب

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,790

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC15_419

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1387

چکیده مقاله:

مانهیمیا همولیتیکا با نامگذاری قدیمی پاستورلا همول یتیکا از جمله اجرام پاتوژن دستگاه تنفسی می باشد . این جرم عفونی در مجاری فوقانی تنفسی دامها ی سالم نیز یافت می شود و شرط بیماریزا شدن آن تضعیف سیستم ایمنی دستگاه تنفس می باشد . تاکنون محققین مختلف نقش عواملی نظیر حمل و نقل،از شیر گرفتن و ازدحام بیش از حد دام را بعنوان زمینه ساز مانهیم یوز ( پاستورلوز ) ریوی مشخص کرده اند . در این گزارش به وقوع یک مورد مانهیم یوز در گاو مبتلا به نارسائی قلبی اشاره می شود . لاشه گاو 7 ساله ا ی که حدود 2 ساعت قبل تلف شده بود به بخش کالبد گشا یی دانشکده دامپزشکی اروم یه ارجاع داده شد . در کالبدگشا یی، مقاد یر ز یادی ما یعات به شکل خونابه در محوطه صدری و بطنی جمع شده بود . رحم آبستن سنگین 7) ماهه ) بود و در محوطه صدری خونریزی گسترده ا ی در سطح سروزی پرده دیافراگم مشاهده می شد . ترشحات فیبرینی زیادی در محوطه صدری وجود داشته و ریه ها را فرا گرفته بود . ریه ها بصورت گسترده به د یواره قفسه صدری چسبندگی پیدا کرده بود . لبهای قدامی - شکمی ریه بصورت گسترده دچار منظره موزاییکی و نقاط قرمز تیره رنگ بود . در فضا ی آبشامه قلب نیز همانند حفره صدری مقادیر زیادی خونابه تجمع کرده بود . خونریزیهای گسترده ا ی روی اپیکارد قلب بصورت اکیموز و قلم موئی وجود داشت . در بازرسی قلب مشخص گردید که لخته ها ی قرمز تیره بزرگی در داخل هر دو بطن وجود دارد . بازرسی میوکارد مشخص نمود که لکه ها ی سفید موازی ز یادی در عضلات قلب وجود داشت . در بازرسی کبد مشخص گردید که کبد متورم و پرخون بوده و در بخشی بزرگی از آن منظره رگه ها ی قرمز تیره در داخل زمینه زردرنگ ( منظره جوز هندی ) دیده می شود . کیسه صفرا بزرگ، متسع و حاوی صفرا ی غلیظ بود . بخشی از ر یه که رنگ قرمز بسیار تیره و قوام کبد ی داشت به آزما یشگاه میکروبیولوژی ارسال گردید و باکتری مانهیم یا همولیتیکا جدا گرد ید . از مجموع تغییرات پاتولوژیک مذکور چنین نتیجه گیری گردید که میوکاردیوم این حیوان در اثر عامل ناشناخته ا ی ( احتمالا پوشش گیاهی خاص منطقه ) بصورت مزمن و گسترده دچار سیتومیولیز گردیده و بتدریج قدرت انقباضی لازم را برای پمپاژ خون از دست داده و نارسایی احتقانی قلب بروز کرده است . آبستنی سنگین دام از طرفی و نارسا یی قلبی و در ادامه آن قطع اشتها در مجموع بعنوان عوامل استرس زا شرائط را برا ی تضع یف س یستم ایمنی دستگاه تنفس ی فراهم نموده و باکتر ی مانهیم یا همولیتیکا فرصت لا زم را برا ی تکثیر و تزاید و ابتلای قسمت وسیعی از ریه فراهم نموده اند