ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر خسرو محمدی

Doctor khosro mohammadi

استادیار

Researcher ID: (12358)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور خسرو محمدی

مقالات خسرو محمدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album L) بر شاخص های رشد چغندر قندسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی روی کارآیی مصرف آب چند رقم چغندر قندسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و روغن ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط دیمسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
4دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم پیروزدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
5دریافت فایل PDF مقالهافزایش درصد روغن و عملکرد دانه سویا از طریق کاربرد کود های آلی در شرایط رقابت با تاج خروساولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات زراعی ارقام آفتابگردان تحت تاثیرتاریخ های مختلف کاشت درسیستم کشت دوگانهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای شیمیایی دامی و نانوکلات آهن برعملکردوکیفیت علوفه دورقم ماشک گل خوشه ایدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و جذب عناصر معدنی 49 ژنوتیپ بومی و اصلاح شده نخود در شرایط دیمدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پذیری عملکرد و صفات زراعی سویا از سیستمهای مختلف کود دهی شیمیایی،دامی و نانو کلات آهندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش سرما بر صفات فیزیولوژیک ارقام گندم در شرایط گلخانهای و مزرعهاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمنابع مختلف کودی برجذب عناصرغذایی و برخی صفات زراعی سویا درتراکم های مختلف تاج خروسسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپرایمینگ بانانوذرات نقره و سیستم های کوددهی برعملکرد دانه و برخی ویژگیهای زراعی سویا درشرایط رقابت باتاج خروسسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
13دریافت فایل PDF مقالهافزایش درصد روغن و عملکرد دانه سویا از طریق کاربرد کودهای آلی در شرایط رقابت با تاج خروساولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در پرایمینگ بذراولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستمهای تلفیقی کوددهی و نانو ذرات نقره بر عملکرد دانه و صفات زراعی سویادر تراکمهای مختلف تاج خروسششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
16دریافت فایل PDF مقالهافزایش درصد روغن و عملکرد دانه سویا ازطریق پرایمینگ بذر در سیستمهایکوددهیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
17دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی در رفع تنش کم آبی بر اجزای عملکرد ارقام دیم آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پلیمرهای سوپر جاذب بر فنولوژی و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در شرایط مختلف تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت علوفه ذرت شیرین تحت تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقادیر نیتروژن دانه و ریشه لوبیا قرمز و برگ سوروف تحت تاثیر رقابت و مصرف کود شیمیاییدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل برخی صفات زراعی لوبیا قرمز نسبت به تداخل کانوپی سوروف در مقادیر مختلف کود نیتروژندومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا نسبت به افزایش مصرف کود اوره در شرایط مختلف رقابت با علف هرز سوروفدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تداخل کانوپی سوروف و مصرف کود نیتروژن بر درصد نیتروژن برگ وساقه لوبیا قرمز در مراحل مختلف رشددومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
24دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل برخی صفات زراعی لوبیا قرمز نسبت به تداخل کانوپی سوروف در مقادیر مختلف کود نیتروژندومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم سوروف و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی صفات زراعی لوبیادومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بره موم و برخی دیگر از نگهدارنده های طبیعی در نگهداری ماهیکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عصاره پروپولیس کردستان بر ویژگی های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی ماهی قزل آلادومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کود کندرهای اوره با پوشش گوگردی (SCU) در قیاس با کود ا ورهنخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی1396
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کیفیت غده های سیب زمینی در واکنش به حذف گل آذین و تراکم کاشتسومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حذف گل آذین بر صفات رویشی سیب زمینی در فواصل مختلف کاشتسومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار1395

مقالات خسرو محمدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات خسرو محمدی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابرهیافت های به زراعی و به نژادی در ذرت شیریندانشگاه تربیت مدرس1397فارسی

سوابق استادی خسرو محمدی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

تحصیلات تخصصی خسرو محمدی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1اگرواکولوژیدکتری حرفه ای1386-1389
تاریخ ایجاد رزومه: 5 دی 1390 - تعداد مشاهده 869 بار

نمودار سالانه مقالات خسرو محمدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با خسرو محمدی

کشور: ایران استان: کردستان شهر: سنندج

به اشتراک گذاری صفحه خسرو محمدی

پشتیبانی