ساختارهای اساسی در عدم قطعیت خاکستری

6 فروردین 1402 - خواندن 3 دقیقه - 721 بازدید

قریب به سی سال از توسعه نظریه سیستم های خاکستری ،در حال حاضر این نظریه تبدیل به شاخه ی علمی نوینی گردیده است.

ساختار این نظریه از اجزای زیر متشکل شده است:

-ارزیابی و تحلیل سیستم ها:اساس آن تعریف اعداد خاکستری ،عملیات جبری خاکستری ،روابط خاکستری ،ماتریس خاکستری ،وقوع خاکستری و ارزیابی خوشه ای خاکستری قرار دارد.

_مدل سازی:مدل های ترکیبی خاکستری که به هدف دست یابی به نتایج کاربردی به طور نوآورانه ای توسعه یافته اند.

_پیش بینی :پیش بینی سیستم که حول مفهومGM یک و یک قرار دارد.

_تصمیم گیری :بر پایه ی مدل های تصمیم چند شاخصه خاکستری ارائه می شود.

_کنترل :بر پایه عملگرهای توالی خاکستری استوار گشته است.

_بهینه سازی:متشکل از برنامه ریزی خاکستری،تحلیل ورودی-خروجی خاکستری ،کنترل خاکستری و نظریه بازی های خاکستری.

چهار روش علمی برای بررسی سیستم های نادقیق :

-نظریه مجموعه راف

-نظریه احتمال 

-نظریه سیستم های فازی

-نظریه سیستم های خاکستری

پروفسور لیو در سال 2015 در یک جمع بندی از تحقیقات صورت گرفته از2000تا 2015 برخی مفاهیم وچارچوب و مدل های جدید را ارائه کرده است.

کاربردهای عملی از مدل های جدید سیستم های خاکستری :

در حل مسایل خاکستری

- علوم اجتماعی،قدر الکتریکی،الکترونیک

-مهندسی شامل علوم پرواز هوایی،صنایع روشنایی

-جنگ هوایی،متالوژی،نفت،صنعت شیمیایی

-اطلاعات،منابع انرژی،حمل و نقل ،داروسازی

-بهداشت وسلامت،کشاورزی،جنگلداری،جغرافیا

-منابع آب،زلزله شناسی،هواشناسی،حفاظت محیط زیست

-معماری،علوم رفتاری،علوم مدیریت،اقتصاد

-سیاست،حقوق،منطق ،علوم نظامی

-بسیار موارد دیگر

کاربردهای گسترده باعث سودمندی اقتصادی و اجتماعی قابل توجه ای در جامعه گردیده و دامنه وسیع کاربردهای نظریه سیستم های خاکستری ،بخصوص در موقعیت هایی که اطلاعات در دسترس ناقص است و یا داده های جمع آوری شده نادقیق را نشان می دهد.سیستم های خاکستری شاخه های زیادی دارد ولی شامل عملکردهای اعداد خاکستری،عملکرد میانگین خاکستری،پیش بینی خاکستری،تحلیل وقوع خاکستری ،تحلیل خوش بندی خاکستری،مدل بازی خاکستری،تحلیل ورودی-خروجی خاکستری ،مدل بازی خاکستری ،برنامه ریزی خاکستری،تصمیم گیری خاکستری و کنترل خاکستری می شود.به طور خلاصه این نظریه به طور عمده با تحلیل سیستم ،پیش بینی سیستم ،تصمیم گیری خاکستری و کنترل سیستم سروکار دارد.از 1982تا 1992دوران ظهور و بروز سیستم خاکستری و از 1992 تا 2000 کاربرد سیستم خاکستری و در واقع از 2000تا 2015 برای نظریه سیستم های خاکستری حرکت تدریجی به سوی بلوغ و رشد از دوره نوجوانی به جوانی بوده است و به صورت یک ساختار سیستمی شکل گرفته است.

عدم قطعیتنظریه خاکستریساختارهای اساسی