مقالات مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 6، شماره 1