آقای فرید ابوالحسنی

Farid Abolhasani

دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران

Researcher ID: (180303)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران