مقالات دوفصلنامه علوم محاسباتی و مهندسی، دوره 2، شماره 1