دوفصلنامه پژوهش های رسانه و ارتباطات

Media and Communication Research

دوفصلنامه پژوهش های رسانه و ارتباطات توسط دانشگاه ادیان و مذاهب به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با رسانه ارتباطات مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات