مقالات فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 4