مقالات مجله تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 1، شماره 2