مقالات مجله تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 12، شماره 2