مقالات فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق)، دوره 3، شماره 6