مقالات مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، دوره 27، شماره 1