مقالات مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، دوره 19، شماره 1