مقالات مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، دوره 22، شماره 1